Darowizny na rzecz Fundacji

Wszystkim osobom wspierającym Fundację im. Bernardo Morando serdecznie dziękujemy za darowizny finansowe przekazywane na jej konto.

Kwoty wpłacane do końca roku na konto Fundacji mogą być odliczane od dochodu w rozliczeniu podatkowym w roku następnym.

Darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji można dokonać wyłącznie wpłacając przelewem lub przekazem pocztowym na konto Fundacji. Należy posiadać dowód wpłaty.

Fundacja im. Bernardo Morando
22-400 Zamość, ul. św. Piątka 44 lok. 3
konto: BANK BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr: 07 1600 1462 1834 7318 2000 0001

Darowizny inne niż pieniężne należy udokumentować dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT (dla osób prowadzących działalność gospodarczą).

Wpłaty na rzecz Fundacji można odliczyć w zeznaniu podatkowym za kolejny rok. Należy wypełnić załącznik PIT 0, podając: kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia, oraz dane obdarowanego, tj. nazwę i adres, dołączając go do zeznania podatkowego PIT 37 lub PIT 36. Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym 6 proc. przychodu (rozliczających się na druku PIT 28). Na przelewach należy podawać tytuł wpłaty „darowizna”, bez żadnych innych dopisków. Odliczeniu podlegają tylko darowizny przekazane na rachunek bankowy.

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 26 ust. 1 pkt. 9, pkt 6b art. 26 ust. 5 art. 26 ust. 7 pkt. 2
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: art.3 ust 2 i 3, art. 4