Cele Fundacji

Tworzenie, realizowanie i wspieranie programów społecznych, kulturalnych i gospodarczych zakładających rozwój Polski, w szczególności miasta Zamościa.

Promowanie nowoczesnej edukacji i doskonalenia zawodowego.

Budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego i pro­mo­wa­nie idei par­ty­cy­pa­cji społecznej.

Upo­wszech­nia­nie dobrych prak­tyk we współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej, szcze­gól­nie z part­ne­rami z Ukrainy.

Nagradzanie osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Polski, a w szczególności dla Zamościa.

Promowanie oraz wspieranie promocji Zamościa w Polsce i Europie.